BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khảo sát quản lý và sử dụng tài nguyên địa chỉ IP/ASN tại Việt Nam năm 2020

 
 
Thời gian khảo sát từ ngày 23-27/03/2020. Các thành viên ghi rõ thông tin địa chỉ trong bản khảo sát để nhận quà tặng sau khi có kết quả khảo sát.