BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

IPv6 giúp tăng tốc độ truy cập Facebook lên đến 40% (06/08/2015)