BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty Qinetics Solution Berhad

Thông tin liên hệ chính: 

Nổ lon đổi tiền- Địa chỉ:  L4E2 Enterprise 4, Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, 57000 Kuala Lumpur

- Điện thoại/Fax:

+ (60) 3 8996 6799 (Customer Support)
+ (60) 3 8996 6788 (Sales)

Nổ lon đổi tiền+ Fax: (60) 3 8996 8788

- Email:

Sales: sales@WebNIC.cc

Payment/billing: billing@WebNIC.cc

Technical:  technical@WebNIC.cc

Customer Services: support@WebNIC.cc

- Website: