BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty InterNetX

Thông tin liên hệ chính: 

Nổ lon đổi tiền- Địa chỉ: Johanna-Dachs-Str. 55, 93055 Regensburg, Germany

- Điện thoại/Fax: +49 941 59559-482 / +49 941 59579-054

- Email: tld@internetx.de

Nổ lon đổi tiền- Website: