BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký, cập nhật thông tin trên Website: www.nhadangky.vn

. Khi có thay đổi thông tin, NĐK phải gửi công văn thông báo tới VNNIC đồng thời email từ email nghiệp vụ của Nhà đăng ký tới hòm thư registry@innovaiw.com đề nghị VNNIC cập nhật thông tin về NĐK theo mẫu.

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, email đề nghị cập nhật thông tin, VNNIC sẽ thực hiện cập nhật và thông báo lại cho NĐK biết và phối hợp kiểm tra lại. NĐK phải có trách nhiệm kiểm tra và có email gửi tới hòm thư registry@innovaiw.comNổ lon đổi tiền xác nhận lại kết quả cập nhật.