BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh sách nhà đăng ký nước ngoài

 • Công ty HI-TEK, INC.

  Thông tin liên hệ chính: 

  - Địa chỉ: P.O Box 19040, San Diego, CA 92159, USA

  - Điện thoại: +1-858-571-8431  Fax: +1-858-571-8496

  - Email: info@hi-tek.com

  - Website:

 • Công ty EuroDNS SA

  Thông tin liên hệ chính: 

  - Địa chỉ: 21 rue Leon Laval, L-3372 Leudelange Luxembourg

  - Điện thoại/Fax: +352263725-625/ +352263725-37

  - Email: support@eurodns.com
  Nổ lon đổi tiền - Website: 

 • Công ty Instra

  Thông tin liên hệ chính: 

  Nổ lon đổi tiền- Địa chỉ: Level2, 222-225 Beach Road, Mordialloc, Victoria, 3195, Australia

  - Điện thoại/Fax: +61.397831800/ +61.397836844
  - Email: support@instra.com
  - Website:

 • Công ty InterNetX

  Thông tin liên hệ chính: 

  - Địa chỉ: Johanna-Dachs-Str. 55, 93055 Regensburg, Germany

  - Điện thoại/Fax: +49 941 59559-482 / +49 941 59579-054

  - Email: tld@internetx.de

  - Website:

 • Công ty Megazone

  Thông tin liên hệ chính: 

  Địa chỉ: 7F Megazone Building 46, Nonhyeon-Ro 85-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Korea Republic of

  Nổ lon đổi tiềnTel/Fax: +82.221092521 / +82.269192040

  Email: registrar@hosting.kr

  Website: