BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Đăng ký tham gia Chương trình đào tạo IPv6, DNS cho CQNN khu vực Miền Nam

  • Thông tin đầu mối trao đổi, hỗ trợ:
    • Trung tâm Internet Việt Nam; email: thdv-hcm@innovaiw.com.
    • Ông Nguyễn Nam Khang -  Phòng Tổng hợp & Dịch vụ, Chi nhánh VNNIC tại Tp. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028-39104280, máy lẻ 888; Di động: 0938800603).