BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Chính sách kết nối

Chính sách kết nối mạng Promote

Kết nối mạng Promote được thực hiện thông qua kết nối hệ thống Tunnel broker của VNNIC qua mạng Internet IPv4 và được cấp địa chỉ IPv6. Sau khi nhận được địa chỉ IPv6 hoặc 1 dải địa chỉ IPv6 trong dải địa chỉ của VNNIC cấp các thành viên có thể truy nhập Internet trên nền địa chỉ IPv6 của Việt nam và thế giới.

  • Các đơn vị kết nối sử dụng giao thức định tuyến BGP cần có số hiệu mạng ASN và địa chỉ IP độc lập do VNNIC quản lý cấp phát.
  • Các đơn vị kết nối cần đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng lưới, không vi phạm quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng.