BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tin và tài liệu tham khảo

 • "Domain Names - Implementation and Specification":
 • "New DNS RR Definitions":
 • "Domain Name System Structure and Delegation":

II. Các thông tin tham khảo:

 • DNSSEC:
 • Reverse DNS:
 • DNS Software:

III. Tài liệu hướng dẫn triển khai DNSSEC:

 • Triển khai DNSSEC tại các Nhà đăng ký tên miền: Tại đây
 • Triển khai DNSSEC tại các DNS Hosting Provider: Tại đây
 • Triển khai DNSSEC tại các ISP: Tại đây
 • Tài liệu TestCase triển khai thử nghiệm DNSSEC trên hệ thống Recursive Caching: Tại đây.
 • Phụ lục: Tại đây